תקנון אתר "הסתדרות המעו"ף"

 
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הסתדרות המעו"ף (להלן: "האתר"),  הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש במפורטים מטה ועל כן נבקשך לקוראם במלואם ובעיון.
 כללי
1.     האתר מנוהל ומופעל על ידי הסתדרות המעו"ף ו/או הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: " הסתדרות המעו"ף") ו/או מי מטעמה. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצדו לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הסתדרות המעו"ף (להלן: "תנאי השימוש" ו-"מדיניות הפרטיות", לפי העניין).

2.     מובהר, כי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בתנאי שימוש אלה, בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. כמו כן מובהר, כי כללי שימוש אלה חלים בקשר לאתר, בכל מכשיר קצה של המשתמש, ממנו תתבצע הגישה אליו.

3.     בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי או מוסיקלי, תוכנה, קובץ קוד מחשב, יישום, סימן, סמל וצלמית.

4.     הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת, אין בו כדי לחייב את הסתדרות המעו"ף או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין והוא אינו יכול לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר.

5.     הסתדרות המעו"ף לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש. כמו כן, הסתדרות המעו"ף או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר, ותכנים ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.

6.     הסתדרות המעו"ף לא תשא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר, לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים ולכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר  ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה. כמו כן, הסתדרות המעו"ף לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה  או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו.

7.     חלק מהשירותים באתר מצריכים הזנה של פרטיך האישיים, כגון שם מלא ופרטי התקשרות. הסתדרות המעו"ף רשאית לעשות שימוש במידע האישי שהוזן בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת מטה ובהתאם להוראות כל דין והזנת הפרטים מהווה הסכמה מצד המשתמש לשמירת נתונים אלה והשימוש בהם, בהתאם למדיניות הפרטיות.

8.     הסתדרות המעו"ף אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם וללא הפרעה או בלא הפסקות וללא טעויות וכי יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הסתדרות המעו"ף או מי מטעמה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כלים בחומרה ו/או בתכנה ו/או במערכות התקשרות של הסתדרות המעו"ף או מי מטעמה. כמו כן, רשאית הסתדרות המעו"ף לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות את מבנה האתר ותוכנו.

קישורים
9.     האתר יכול לכלול קישורים או היפר קישורים ליישומי תכנה ו/ או אתרים של צדדים שלישיים, אשר אינם בפיקוח הסתדרות המעו"ף ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנות תוכנם והאבטחה בהם. לפיכך, הסתדרות המעו"ף לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא בכל הקשור, לתוכן של יישומים אלה,  לאבטחת המידע בהם, לזכויות הקניין הרוחני בהם או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים ו/או ביישומים והאתרים של הצדדים השלישיים האמורים.

10.  הסתדרות המעו"ף תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. הסתדרות המעו"ף אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט או היישומים של הצדדים השלישיים יהיו פעילים.

11.  כל שימוש באתר לרבות בתוכן המסופק על ידי הסתדרות המעו"ף ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כניסה של משתמשים לאתרים ויישומי תכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד הסתדרות המעו"ף בקשר לתוכן האתר, לרבות בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש ו/או כניסה לאתר ו/או בשל הסתמכות של תוכן האתר או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

12.  אין לפרש קישורים לאתרים של הצדדים השלישיים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה של הסתדרות המעו"ף לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצא בהם, למפעילי האתרים או למוצרים והשירותים המוצגים בהם.

קנין רוחני
13.  מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובתכן האתר, לרבות בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקס וכל חומר אחר הכלול בו, הינן של הסתדרות המעו"ף בלבד או של צד שלישי ממנו קיבלה הסתדרות המעו"ף הרשאה. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בו ואין להעתיק, להפיץ לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת הסתדרות המעו"ף לכך, בכתב ומראש.

14.  סימני המסחר באתר הינם קניינם של הסתדרות המעו"ף בלבד או, במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, קניינם של אותם צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

15.  המצטט כאמור מתוך אתר זה, חייב לציין את מקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל הזכויות היוצרים בו.

שונות
16.  על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר הוא בבית המשפט  המוסמך בתל אביב.

הגשת בקשה לגמול השתלמות לעובדים
17.  במסגרת האתר, חלק מהעובדים המדורגים בדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות המעו"ף יכולים להגיש בקשות לגמול השתלמות ממקום העבודה שלהם.

18.  האפשרות להגיש בקשה לגמול השתלמות ובחינת הזכאות של העובדים לגמול השתלמות, הינה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בקשר לכל מקום עבודה ודירוג, בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על העובד ובהתאם לנוהל הגשת בקשה לגמול השתלמות, כמפורט באתר.

19.  לצורך טיפול בבקשה על המבקש למלא את הפרטים שיידרשו בעמוד הרלוונטי באתר, וכן לצרף את כל המסמכים הנדרשים שם. ככל שלא ימולאו כל הפרטים הנדרשים ו/או לא יצורפו כל המסמכים המבוקשים, לא יתאפשר לטפל בבקשה. ידוע למשתמש כי פרטי הבקשה יישמרו במאגר מידע מספר 843161 של הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "ההסתדרות הכללית").

20.  הסתדרות המעו"ף וההסתדרות הכללית יהיו רשאיות לעשות שימוש במידע שימסר על ידי המשתמש בהתאם לתנאי הרישום מאגר המידע של מאגר המידע של ההסתדרות הכללית ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות העברתו לצדדים שלישיים המפורטים בפרטי המאגר. מסירת מידע  במסגרת הגשת הבקשה של המשתמש מהווה הסכמה מטעם המשתמש  לדיוור ישיר מטעם הסתדרות המעו"ף וההסתדרות הכללית.

21.  המידע שיימסר במסגרת הגשת הבקשה, לרבות קבצים דיגיטליים, יועבר למחלקת גמול השתלמות של הסתדרות המעו"ף לצורך דיון בה. החלטה בבקשה תימסר למבקש ולמעסיק.

22.  הטיפול בבקשות לגמול השתלמות חייב בתשלום דמי טיפול, כמפורט להלן:
א.    עבור גמול א – דמי טיפול בסך 150 ₪.
ב.     עבור גמול ב – דמי טיפול בסך 195 ₪.

23.  בעת הגשת בקשה, על המבקש להצהיר כי הפרטים שמסר הינם פרטים נכונים, כי  קרא את התקנון ומסכים לתנאיו, וכי ידוע לו שהפרטים שמסר יישמרו במאגר מידע מספר 843161 של ההסתדרות הכללית, וישמשו את ההסתדרות בהתאם למטרותיה ובהתאם למטרות מאגר המידע, לרבות לצורך דיוור ישיר ומתן שירותים.

מדיניות פרטיות
כללי
1.     הסתדרות המעו"ף מכבדת את פרטיותך ולכן מפרטת להלן את המידע לגבי מדניות הגנת הפרטיות באתר ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר ולכל הנוגע להתנהלות הסתדרות המעו"ף עם המידע הנאסף באתר.

2.     מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הינם לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת הסתדרות המעו"ף במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

איסוף ושימוש במידע
3.     חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש, כגון שמו המלא ודרכי ההתקשרות עימו. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין במהלך רישום לשירות באתר (להלן: "המידע האישי"). מובהר, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע האמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש, אולם מסירת פרטים אלה הכרחית לצורך אותו שירות באתר. מסירת הפרטים כאמור על ידי המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לשימוש הסתדרות המעו"ף במידע זה, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובכפוף לכל דין.

4.     המידע האישי שנמסר על ידי המשתמש ישמר במאגר המידע של ההסתדרות הכללית (מספר 843161), והיא וכן הסתדרות המעו"ף יהיו רשאיות לעשות במידע האישי בהתאם לתנאי פרטי מאגר המידע של מאגר המידע של ההסתדרות הכללית, לרבות העברתו לצדדים שלישיים המפורטים בתנאי המאגר. מסירת המידע האישי ופרטי ההתקשרות של המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לדיוור ישיר מטעם הסתדרות המעו"ף (לרבות ההסתדרות הכללית).

5.     הסתדרות המעו"ף רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע אשר הצטבר אודות המשתמש במהלך השימוש באתר, וזאת על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר. בנוסף רשאית הסתדרות המעו"ף לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות. ככלל המידע שישמש את הסתדרות המעו"ף יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה איתי את המשתמש.

6.     מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת השימוש באתר, תהא הסתדרות המעו"ף רשאית לשמור קבצים ו/או הגדרות (דוגמת cookies) על מחשב  המשתמש.

אבטחת מידע
7.     הסתדרות המעו"ף מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע. יחד עם האמור מובהר, כי הסתדרות המעו"ף אינה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט  מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הסתדרות המעו"ף וכי ידוע למשתמש שהסתדרות המעו"ף לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מחדירה לאמורית כאמור, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת הסתדרות המעו"ף, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

אנו מאחלים לכם שימוש מהנה באתר!