אגרת בקשה לגמול השתלמות ב'

195.00

האגרה מיועדת לעובדים חברי ההסתדרות החדשה, אשר מופרש משכרם סך של 0.8% לדמי טיפול מקצועי/ ארגוני