עדכון המעו"ף בנושא משבר הקורונה: העסקת עובדים בחינוך המיוחד ורוטציה בין עובדים חיוניים

  1. העובדים בחינוך המיוחד שהעסקתם אושרה על ידי הממשלה באים בנוסף למכסת העובדים החיוניים ברשויות המקומיות. 
  • בתקנה 2(א) לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, נקבע כי:

"במקום עבודה לא ישהו בו–זמנית יותר מ–10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם להלן – מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו–זמנית". 

תקנה 2 (ב) קובעת כי: "על אף האמור בתקנת משנה א, מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו– זמנית בגופים המפורטים להלן יהיה כמפורט לצידם, ובלבד שהגופים צמצמו, ככל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית".

על פי תקנה 2 (ב) (7) (א)  תיקון מס' 4 מהיום (19 באפריל 2020) [1]כי במשרד החינוך ניתן להעסיק 57 אחוזים ממצבת העובדים;

מכאן אנו למדים שמצבת כוח האדם של העוסקים בחינוך ברשויות המקומיות הוגדלה והיא מתווספת לאחוז העובדים החיוניים שהעסקתם מותרת.

הגבלת פעילות ומיגון סייעות 

  • אנחנו מפנים לתיקון צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף 2020 אשר פורסם ביום כ"ה בניסן התש"ף, 19.4.2020 אשר עיקרו כדלקמן:

תיקון סעיף 1         

בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף 2020 (להלן- הצו העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק לימוד חובה" יבוא:

""המנהל" – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודה;".

תיקון סעיף 2

בסעיף 2 לצו העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

 

 

מותרת פעילות במסגרות שבהן ניתן חינוך מיוחד בלבד, בקבוצות קבועות של עד שלושה ילדים תוך הקפדה על הפסקה של 15 דקות לפחות בין פעילות הקבוצות ובהתאם להוראות המנהל;

  • מותרת הפעלת מעון יום שיקומי כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס – 2000, בקבוצות קבועות של עד 3 ילדים תוך הקפדה על הפסקה של 15 דקות לפחות בין פעילות הקבוצות ובהתאם להוראות המנהל."

תיקון סעיף 3

בסעיף 3 לצו העיקרי, בסופו יבוא "לעניין זה, "חינוך בלתי פורמלי" – לרבות צהרון, חוג או קייטנה כהגדרתה בחוק הקייטנות רישוי ופיקוח, התש"ן – 1990".

תיקון סעיף 5

בסעיף 5 לצו העיקרי, בסופו יבוא:

"(5) פעילות השגחה על קבוצה קבועה הכוללת ילדים השוהים יחד באותו מקום מגורים  או ב- 3 מקומות מגורים לכל היותר, ובלבד שהפעילות תתקיים במקום המגורים של מבצע הפעילות כאמור או של מי מהילדים הנכללים בקבוצה כאמור."

תיקון סעיף 6

בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום "כ"ד בניסן התש"ף (18 באפריל 2020)" יבוא "ט' באייר התש"ף (3 במאי 2020)".

  • על הרשות לספק לסייעות אמצעי היגיינה, ניקיון, חיטוי ומיגון לרבות: כפפות, מסכות, אלכוג'ל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  1. רוטציה במקומות העבודה נקבעה בהחלטת ממשלה מס' 4910 מיום 20.3.2020 בעניין היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה:

"(4) מנהל גוף יהיה רשאי להחליף, באופן חד-פעמי, עובדים מתוך רשימת העובדים  החיוניים בעובדים שאינם כלולים ברשימת העובדים החיוניים, בשיעור שלא יעלה על 25% ממספר העובדים ברשימת העובדים החיוניים, וזאת עד ליום 20 באפריל 2020. החלפת העובדים כאמור תיכנס לתוקף ממועד החלפת העובדים ברשימה כאמור. הוראות סעיפים קטנים 5  (ב)  ו- (ג) יחולו לעניין רשימת העובדים החיוניים המעודכנת. יובהר כי אין באמור כדי לאפשר את הגדלת מספר העובדים ברשימת העובדים החיוניים;"

  1. לא ניתן להוריד היקף משרה או להפחית שעות תקן חודשיות בעקבות מצב החירום וצמצום הפעילות, העובד הוא חיוני או רגיל.
  1. אנו מבקשים לעדכן, כי תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף – 2020 מיום ה- 6 באפריל 2020 אשר אפשרו הוצאת נשים בהריון ובטיפולי פוריות לחל"ת ללא קבלת אישור מטעם הממונה על עבודת נשים, בוטלו בקובץ תקנות 8493 מיום 17.04.2020.

"תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף – 2020 – בטלות[2]".

                                                                                                                               בכבוד רב,

גיל בר-טל, עו"ד

יו"ר הסתדרות המעו"ף