מוסדות

הוועידה הכללית של הסתדרות המעו"ף

הרכב: 551 צירים, הנבחרים מדי חמש שנים בבחירות כלליות.
תפקידים עיקריים: בוחרת את יו"ר הסתדרות המעו"ף, מאשרת את הרכב המרכז ודנה ומחליטה בכל ענייני האיגוד.

המזכירות הארצית

הרכב: 25 נציגים, הנבחרים על ידי צירי הוועידה. כמו כן חברים בה יו"ר הסתדרות המעו"ף, המנכ"ל והמזכירים הארציים.
תפקידים עיקריים: משמשת כגוף העליון של הסתדרות המעו"ף בין ועידה לוועידה, מתווה מדיניות מקצועית וארגונית של הסתדרות המעו"ף ומקבלת החלטות בהתאם, ומנהלת את ענייני הסתדרות המעו"ף באופן שוטף.

מרכז הסתדרות המעו"ף

הרכב: 101 חברים, הנבחרים מבין צירי הוועידה הכללית. כמו כן חברים בו יו"ר הסתדרות המעו"ף, המנכ"ל ומנהלי וראשי החטיבות, ומזכירי הסניפים במרחבי ההסתדרות ברחבי הארץ.
תפקידים עיקריים: מאשר את הרכב המזכירות, מאשר את דוח הפעילות השנתי, ומבצע תפקידים בנושאים שבהם הוסמך על ידי הוועידה הארצית.