שבתאי עזריאל נ' מר יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה (14.5.2014)

בג"ץ 1879/13

עתירה להורות ליועמ"ש לחקור את הליך ונסיבות מינויו של המשיב 2 לתפקיד היועץ המשפטי להנהלת בתי המשפט, כאשר בת זוגו, משמשת כדוברת בתי המשפט.

בג"ץ קבע כי קיימים סייגים להעסקתם של קרובי משפחה באותה יחידה מנהלית, כאשר יש ביניהם קשרי עבודה. עם זאת, ההגבלה בעניין איננה מגעת כדי איסור מוחלט. מקום בו ניתן להסיר את החשש מפני השפעתם של שיקולים זרים על עצם מינויו של אדם לתפקיד בשירות הציבורי, באמצעות פיקוח חיצוני בלתי-תלוי; וכאשר ניתן מענה הולם לחשש מפני ניגוד עניינים, אין מניעה עקרונית למנות מועמד לתפקיד, גם כאשר מתקיימת קירבה משפחתית בינו לבין עובד אחר באותה יחידה מנהלית.

ברם, אישור למינוי מעין זה, יינתן רק לאחר בחינה מוקפדת של הוועדה להעסקת קרובי משפחה את נסיבות המקרה הקונקרטי, תוך התחשבות בשיקולים המפורטים בכללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007 (להלן: הכללים), ובתקשי"ר. בהקשר זה נקבע, בין היתר, כי סעיף 4(א) לכללים, אינו יוצר רשימה סגורה של השיקולים הצריכים לעניין וכן כי השיקול ש"קירבת המשפחה נוצרה תוך כדי עבודה במשרד" (כפי שארע בענייננו), הינו שיקול משמעותי; כמו כן, יש ליתן משקל לצורך בשמירתו וביצורו של אמון הציבור בתקינות פעולתו של המינהל הציבורי, ובהקשר זה נקבע בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, כי יש ליתן פומבי להסדרים למניעת ניגוד עניינים; עוד צוין, כי כאשר מדובר במינוי מועמדים לתפקידים "בכירים" בשירות הציבורי (כבענייננו('עשויים לעמוד בפני הוועדה שיקולים שונים, לצורך קבלת ההחלטה בשאלת מינוי קרובי משפחה. לצד זאת הודגש, ובפרט כאשר מדובר במינוי מועמד לתפקיד "בכיר", קיימת חשיבות מיוחדת להקפדה יתרה על קלה כבחמורה, בעניינים של טוהר המידות; התערבות בהחלטות הוועדה להעסקת קרובי משפחה תיעשה רק אם נפל בהן פגם מהותי המצדיק זאת.