פנאי פלוס

הזמנתם יחידת נופש או עשיתם מנוי לחדר כושר, ואתם מעוניינים לבטל? עו"ד ירון לוינסון על הוראות מיוחדות לגבי עסקאות לתקופה קצובה

 

עסקה לתקופה קצובה היא עסקה שבה רוכש הצרכן שירות הנמשך על פני תקופת זמן ארוכה – למשל, מנוי לבריכה או לחדר כושר. מלבד הדרכים הרגילות שבהן ניתן לבטל עסקה, עסקאות מסוג זה ניתן לבטל בדרכים נוספות – למשל, ניתן לבטל את העסקה גם לאחר שהצרכן כבר החל להשתמש במנוי, אך כשהוא עדיין מעוניין לבטלו לפני סיום תוקפו. כיום, החוק עוסק בשני סוגים של עסקאות לתקופה קצובה: יחידות נופש ובמכוני כושר.

 

יחידות נופש

מהי יחידת נופש? יחידת נופש היא זכות שרכש צרכן לשימוש בחדר או במקום מגורים אחר לתקופה של לפחות שלוש שנים, לפחות במשך יומיים בשנה.

חובת משלוח הודעה על ביטול עסקה: על הצרכן למסור לעוסק הודעה בכתב – בדואר רשום, בדואר אלקטרוני או בפקס.

מועד כניסת הביטול לתוקף: בתום המועד שבו לצרכן יש את זכות השימוש ביחידת הנופש, בסמוך לאחר מסירת ההודעה. הודעה שנמסרה במהלך מועד השימוש השנתי תגרום לביטול העסקה בתום אותו מועד שנתי.

תשלומים: התשלומים היחידים שהעוסק יוכל לגבות מהצרכן הם:

  • החלק היחסי בגין זכות השימוש ביחידת הנופש עד למועד שבו ייכנס לתוקף ביטול העסקה.
  • ביחידות שנרכשו החל ביום 24.3.2014 בלבד – 50 אחוז ממחיר יחידת הנופש, כפי שפורט בטופס הגילוי בעת רכישת יחידת הנופש, בניכוי הסכום האמור בסעיף הקודם. גביית סכום זה מותנית בכך שהעוסק לא הגביל את אפשרות הצרכן למכור לאחר את הזכויות ביחידת הנופש.

 

חשוב לדעת: העוסק אינו רשאי לגבות דמי ביטול ואף יחזיר לצרכן כל סכום ששילם בניכוי הסכומים שהוא רשאי לגבות לפי סעיף 4 לעיל, בתוספת הפרשי הצמדה.

 

מכוני כושר

ההוראות הבאות חלות רק על עסקאות שנעשו מיום 24.3.2014:

 

מה נחשב מכון כושר? מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני, כל מקום שניתנים בו שירותי ספורט או מועדון בריאות – לרבות בריכת שחייה, תרגילי התעמלות ועיצוב הגוף, סאונה וג'קוזי.

 

מה לא נחשב כמכון כושר? חוג המבוסס על תוכנית לימודים ושניתן להצטרף אליו בהרשמה מראש בלבד ולא במועד מאוחר יותר; ומקום שניתנים בו שירותי בריכת שחייה בלבד, הפעילה עד חמישה חודשים בשנה.

 

חובת משלוח הודעה על ביטול עסקה: כדי לבטל עסקה לתקופה קצובה במכון כושר חובה לשלוח הודעה על הביטול. ההודעה תהיה בכתב ותישלח בדואר רשום, בדואר אלקטרוני או בפקס.

 

מועד כניסת הביטול לתוקף: הביטול יכנס לתוקף חודש ימים ממועד מסירת הודעת הביטול.

 

תשלומים: העוסק רשאי לגבות תשלומים בעקבות ביטול העסקה רק אם הוחל בפועל בביצוע העסקה. במקרה זה, הגבייה מוגבלת לתשלום:

  • החלק היחסי – בעד זכות השימוש עד למועד כניסת הביטול לתוקף.
  • דמי ביטול – רק במקרה שבו העוסק מסר לצרכן לפני העסקה מסמך התקשרות ובו פירט מחיר חודשי לעסקה במסלול לתקופה לא קצובה.

 

חישוב דמי הביטול: דמי ביטול העסקה יחושבו לפי הנמוכה מבין שלוש האפשרויות הבאות:

  • מספר החודשים שהיה המנוי בתוקף, כפול ההפרש בין המחיר החודשי בעסקה לבין המחיר לחודש במסלול החלופי.
  • אחוזים מכל תשלום שהצרכן היה צריך לשלם בקשר לעסקה (כולל דמי רישום), בשיעורים הבאים:

25 אחוז: אם העסקה בוטלה בשליש הראשון של התקופה.

20 אחוז: אם העסקה בוטלה בשליש השני של התקופה הקצובה.

17 אחוז: אם העסקה בוטלה בשליש האחרון של התקופה הקצובה.

  • הסכום שהיה על הצרכן לשלם בעד זכות השימוש ממועד הביטול ועד לסיום התקופה הקצובה.

 

הכותב הוא מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות

המידע המובא להלן הינו כללי בלבד; אין הוא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא ייעוץ מתאים.