פלונית נ' השר לביטחון פנים ואח' (מיום 11.06.14)

בג"ץ 5855-13

נדחתה עתירה לבג"צ נגד מינוי ראש מחלקת חקירות במשטרה:

עתירה כנגד מינוי המשיב 3 (להלן: המשיב) לתפקיד ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל (יאח"ה). עניינה של העתירה בסבירות החלטה בדבר מינוי של קצין לתפקיד בכיר במשטרה. במקרה דנא נטען כנגד סבירות ההחלטה, נוכח אי מתן משקל ראוי לממצאים שנקבעו ביחס למשיב, במסגרת החלטת ביניים בתובענה אזרחית שנגעה לעדותו של המשיב 3 במשפט פלילי שהתנהל שנים רבות קודם לכן, ואשר לטענת העותרת, יש בהם להעיד כי המשיב כשל כשלים ערכיים. יצוין כי לאחר מתן אותה החלטה התברר למדינה כי "פרטים חשובים ביותר" הוסתרו מהפרקליטות, וכי לפרטים אלה עשויה הייתה להיות השלכה גם על מסקנות בית המשפט בכל הנוגע לממצאי מהימנות וקביעת אחריות הנתבעים בהליך האזרחי, ובהם המשיב, מה שהוביל לסיום ההתדיינות בתיק בהסדר פשרה.

בג"צ קבע כי לרשות המינהלית נתון מתחם רחב של שיקול דעת בקבלת החלטות בכל הנוגע למינוי אדם לתפקיד ציבורי, אך הוא אינו בלתי מוגבל. לבית המשפט הסמכות להתערב בשיקול דעת זה, בין היתר, באותם מקרים חריגים בהם נמצא כי הרשות לא שקלה את כלל השיקולים הרלבנטיים עובר לקבלת החלטתה או כאשר החלטתה אינה משקפת איזון ראוי בין השיקולים המתחרים. הובהר בעבר, כי כאשר מדובר במערכות המופקדות על בטחון המדינה ועל אכיפת החוק יש לייחס לשיקולים המקצועיים משקל מיוחד. עם זאת, אין לזנוח שיקולים לבר-מקצועיים, בעלי חשיבות ציבורית ושיקולים רלוונטים נוספים. שכן, התאמתו של אדם לתפקיד בשירות הציבורי אינה נמדדת רק על-פי "התאמה מקצועית" אלא גם על-פי "התאמה ערכית-מהותית" – שיקול שאין להקל בו ראש בפרט כאשר עסקינן במינוי לתפקיד בכיר במשטרה.

נקבע כי הרשות שקלה את כל השיקולים הרלוונטיים ואף נתנה משקל ראוי לכל אחד מהם.

העתירה נדחתה.