ידיעה היא ערך

עו"ד ירון לוינסון על עסקת רוכלות והדרכים לביטולה

לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק), כך מוגדרת "רוכלות": "הצעת עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבתם; וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו (להלן: מקום הצרכן); או פנייה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא כשבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לתאר עסקה".

בחוק נקבע, כי בעסקת רוכלות חייב העוסק לספק לצרכן חוזה בכתב בשפה שבה נערכה העסקה והכולל, בין היתר, את הפרטים הבאים – בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות:

  • פרטי העוסק (שם, מספר זיהוי או מספר חברה, כתובת)
  • התכונות העיקריות של הנכס או השירות
  • מחירו הכולל של הנכס או השירות
  • תנאי התשלום
  • פרטים בדבר אחריות
  • מועד מסירת הנכס או השירות (רק כאשר הם לא נמסרים במועד העסקה עצמה)

עוד קובע החוק, כי צרכן רשאי לבטל עסקת רוכלות בתוך 14 יום – אותם מתחילים למנות מיום העסקה או מיום קבלת הפרטים על הנכס או השירות כפי שהחוק מחייב, לפי המאוחר שבהם.

בהקשר זה חשוב לציין מקרה חריג לזכות הביטול, כשמדובר בעסקה לא מתמשכת למתן שירות, כשכבר הוחל במתן השירות. נוסף על כך, לא ניתן לבטל עסקאות רוכלות אשר מתייחסות ל"טובין פסידים" (פרחים, מוצרי מזון, וכיוצא בזה).

***

אמנם על הצרכן לא מוטלת חובת הודעת ביטול בכתב (כפי שמחייבת, למשל, עסקת מכר מרחוק); אך המלצתנו היא לא להסתפק בביטול בעל פה אלא לדאוג גם לביטול בכתב, על מנת למנוע ספקות ולשמור על הוכחות במקרה והעוסק יימנע מביצוע הביטול.

במקרה של ביטול עסקת רוכלות, העוסק חייב להחזיר לצרכן את התמורה ששילם ללא דמי ביטול כלשהם. במקרה של התקנת ציוד בבית הצרכן, יכול העוסק לגבות תשלום של עד מאה שקל בגין ההתקנה. אם הוחל במתן שירות בעסקה, על הצרכן לשלם את התמורה היחסית עבור התקופה שבה ניתן שירות.

אם בעסקה נמסר לצרכן נכס, יהיה עליו להחזיר את הנכס שקיבל ובמקום שבו הוא נמסר לו. גם אם חלה הרעה משמעותית במצב הנכס שהצרכן מחזיר, העוסק לא יכול להימנע מלהשיב לצרכן את כספו – אולם העוסק רשאי לתבוע את הצרכן בגין ההרעה.

במקרה שבו הצרכן עמד בתנאים לביטול העסקה והעוסק מסרב לעשות זאת, ניתן להגיש תביעה נגד האחרון ואף לדרוש פיצוי עונשי בסך של עד 10,000 שקל.

***

לעתים, כצרכנים אנו נכנעים לנסיבות ומתפתים לעסקאות רוכלות שונות מבלי לדעת שניתן לבטלן. לכן, מומלץ להעמיק את הידע בנושא ולהבין מהן זכויותינו בעסקאות אלו – ורק כך נוכל לצמצמם את הנזק שעלול להיגרם לנו.

הכותב הוא מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות

המידע המובא הינו כללי בלבד; אין הוא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא ייעוץ מתאים.